گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر کوروش محمدی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:28

نطق کوروش خسروی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:24

نطق امیر احمد زندآور در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:19

نطق فریده روشن در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:16

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:14

تذکر شیرین طغیانی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:9

نطق فتح الله معین در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:7

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:6

نطق علیرضا نصر اصفهانی در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

نطق مهدی مقدری در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

نطق کوروش محمدی در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر شیرین طغیانی در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر امیر احمد زندآور در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر نصیر ملت در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر مهدی مقدری در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق کوروش محمدی در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق پور محمد شریعتی نیا در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397