گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 تير 1398

تذکر فریده روشن در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 تير 1398

نطق کوروش محمدی در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 تير 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 تير 1398

تذکر فریده روشن در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 22 تير 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 22 تير 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 22 تير 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیادر هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 22 تير 1398

تذکر شیرین طغیانی در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 22 تير 1398

نطق عباسعلی جوادی در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 22 تير 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 22 تير 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 تير 1398

تذکر نصیر ملت در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 تير 1398

تذکر مهدی مزروعی در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 تير 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 تير 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 5 تير 1398

تذکر فریده روشن در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 5 تير 1398

تذکر کوروش خسروی در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 5 تير 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 5 تير 1398

نطق نصیر ملت در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 5 تير 1398