گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/صوت های سال 1398/

تذکر امیر احمد زندآور در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 13:1

تذکر فریده روشن در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 12:58

تذکر کوروش خسروی در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 12:53

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 12:48

نطق نصیر ملت در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 12:35

نطق فتح الله معین در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 12:33

نطق اصغر برشان در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

روز گذشته، ساعت 12:31

تذکر نصیر ملت در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

تذکر کوروش محمدی در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

تذکر شیرین طغیانی در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

تذکر عباسعلی جوادی در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

تذکر فریده روشن در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر کوروش محمدی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر کوروش خسروی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

نطق فتح الله معین در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

نطق کوروش خسروی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398