گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر شیرین طغیانی در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

نطق فریده روشن در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

نطق فتح الله معین در شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 اسفند 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

تذکر کوروش خسروی در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

تذکر کوروش محمدی در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

تذکر فریده روشن در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

نطق فتح الله معین در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 بهمن 1397

تذکر کوروش خسروی در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

تذکر کوروش محمدی در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

تذکر نصیر ملت در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

تذکر مهدی مزروعی در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

نطق پور محمد شریعتی نیا در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

نطق شیرین طغیانی در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

نطق امیر احمد زندآور در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 بهمن 1397

تذکر فریده روشن در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 بهمن 1397

تذکر عباسعلی جوادی در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 بهمن 1397