گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فتح الله معین در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 5 تير 1398

نطق اصغر برشان در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 5 تير 1398

تذکر نصیر ملت در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

تذکر کوروش محمدی در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

تذکر شیرین طغیانی در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

تذکر عباسعلی جوادی در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

نطق فتح الله معین در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 1 تير 1398

تذکر فریده روشن در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر کوروش محمدی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

تذکر کوروش خسروی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

نطق فتح الله معین در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 خرداد 1398

نطق کوروش خسروی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر کوروش محمدی در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

نطق فریده روشن در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 18 خرداد 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 8 خرداد 1398

نطق شیرین طغیانی در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 8 خرداد 1398