گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر امیر احمد زندآور در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر فریده روشن در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق نصیر ملت در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق اصغر برشان در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فتح الله معین در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر نصیر ملت در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر مهدی مقدری در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر کوروش محمدی در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر شیرین طغیانی در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق امیر احمد زندآور در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فتح الله معین در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق کوروش محمدی در پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فتح الله معین در پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر کوروش محمدی در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397