گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق فریده روشن در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

نطق امیر احمد زندآور در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

نطق اصغر برشان در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

تذکر اصغر برشان در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

نطق کوروش محمدی در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 26 فروردين 1398

تذکر شیرین طغیانی در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

تذکر فریده روشن در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

نطق کوروش خسروی در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

نطق عباسعلی جوادی در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 20 فروردين 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

تذکر نصیر ملت در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

تذکر مهدی مقدری در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398

نطق مهدی مزروعی در هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 7 فروردين 1398