گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق آقای زادهوش در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای باقربیگی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای شریعتی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای جهانگیری در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای شیران در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای علیرضا نصراصفهانی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای معین در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای صلواتی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای امینی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای شریعتی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای معین در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای شیران در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای فولادگر در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای آذربایجانی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای حاج رسولیها در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

آقای امینی

شنبه، 24 تير 1396

آقای صلواتی

شنبه، 24 تير 1396

آقای علیرضا نصراصفهانی

شنبه، 24 تير 1396

آقای معین

شنبه، 24 تير 1396

آقای جزینی

شنبه، 24 تير 1396