گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر عباسعلی جوادی در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

تذکر اصغر برشان در یازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 14 آبان 1396

نطق فتح الله معین در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق علیرضا نصر اصفهانی در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق کوروش محمدی در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق اصغر برشان در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

تذکر نصیر ملت در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

تذکر امیراحمد زندآور در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

تذکر عباسعلی جوادی در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 8 آبان 1396

نطق فتح الله معین در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

تذکر نصر ملت در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

تذکر کوروش محمدی در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

تذکر فریده روشن در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

تذکر علیرضا نصراصفهانی در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

نطق کوروش خسروی در نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 1 آبان 1396

نطق فتح الله معین در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

نطق مهدی مقدری در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

نطق پور محمد شریعنی نیا در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

نطق فریده روشن در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396