گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر صلواتی در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 مرداد 1396

تذکر صادقیان در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 مرداد 1396

تذکر فولادگر در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 مرداد 1396

نطق آقای امینی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای زادهوش در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای باقربیگی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای شریعتی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای جهانگیری در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای شیران در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای علیرضا نصراصفهانی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای معین در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای صلواتی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای امینی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای شریعتی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای معین در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای شیران در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای فولادگر در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

تذکر آقای آذربایجانی در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

نطق آقای حاج رسولیها در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 7 مرداد 1396

آقای امینی

شنبه، 24 تير 1396