گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر کوروش خسروی در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

تذکر شیرین طغیانی در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

تذکر اصغربرشان در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

تذکر مهدی مزروعی در هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 24 مهر 1396

نطق آقای معین در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 مهر 1396

نطق علیرضا نصراصفهانی در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 مهر 1396

نطق اصغر برشان در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 مهر 1396

نطق امیراحمد زندآور در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 مهر 1396

تذکر مهدی مقدری در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 مهر 1396

تذکر کوروش خسروی در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 مهر 1396

تذکر کوروش محمدی در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 مهر 1396

تذکر مهدی مزروعی در هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 مهر 1396

نطق فتح الله معین در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 3 مهر 1396

تذکر علیرضا نصراصفهانی در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 3 مهر 1396

تذکر امیراحمد زندآور در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 3 مهر 1396

تذکر فریده روشن در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 3 مهر 1396

تذکر عباسعلی جوادی در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 3 مهر 1396

نطق نصیر ملت در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 3 مهر 1396

نطق کوروش محمدی در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 3 مهر 1396

تذکر فریده روشن در پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 26 شهريور 1396