گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 26 شهريور 1396

تذکر پورمحمد شریعتی نیا در پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 26 شهريور 1396

نطق علیرضا نصراصفهانی در پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 26 شهريور 1396

نطق عباسعلی جوادی در پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 26 شهريور 1396

نطق مهدی مزروعی در پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 26 شهريور 1396

نطق فتح الله معین در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 شهريور 1396

تذکر شیرین طغیانی در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 شهريور 1396

تذکر علیرضا نصراصفهانی در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 شهريور 1396

تذکرعباسعلی جوادی در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 شهريور 1396

تذکر مهدی مزروعی در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 شهريور 1396

نطق فریده روشن در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 شهريور 1396

تذکر مهدی مقدری در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 شهريور 1396

تذکر اصغر برشان در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 20 شهريور 1396

نطق شیرین طغیانی در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 شهريور 1396

نطق امیراحمد زندآور در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 شهريور 1396

نطق علیرضا نصراصفهانی در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 شهريور 1396

نطق فتح الله معین در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 شهريور 1396

تذکر مهدی مقدری در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 شهريور 1396

تذکر کوروش خسروی در سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 12 شهريور 1396

نطق علیرضا نصراصفهانی در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 مرداد 1396