گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

نطق کوروش محمدی در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 8 خرداد 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 8 خرداد 1398

تذکر امیر احمد زندآور در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

تذکر کوروش خسروی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

نطق مهدی مزروعی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

نطق کوروش محمدی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

نطق اصغر برشان در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 1 خرداد 1398

فتح الله معین در برنامه نقد و نظر (بررسی عملکرد دوساله شورای اسلامی شهر اصفهان)

سه‌شنبه، 24 ارديبهشت 1398

نطق امیر احمد زندآور در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 23 ارديبهشت 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 23 ارديبهشت 1398

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 23 ارديبهشت 1398

تذکر مهدی مزروعی در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 23 ارديبهشت 1398

تذکر فریده روشن در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

تذکر اصغر برشان در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

نطق فتح الله معین در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 16 ارديبهشت 1398

تذکر شیرین طغیانی در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

تذکر مهدی مزروعی در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

شنبه، 14 ارديبهشت 1398