گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر امیر احمد زندآور در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق عباسعلی جوادی در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فتح الله معین در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

تذکر نصیر ملت در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

تذکر مهدی مقدری در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

تذکر اصغر برشان در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

نطق فتح الله معین در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

نطق شیرین طغیانی در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

نطق امیر احمد زندآور در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

تذکر امیر احمد زندآور در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

تذکر فریده روشن در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

نطق اصغر برشان در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

نطق فتح الله معین در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

نطق امیر احمد زندآور در پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

تذکر مهدی مقدری در پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397

تذکر نصیر ملت در پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 9 دی 1397