گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

تذکر اصغر برشان در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 بهمن 1397

نطق نصیر ملت در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 بهمن 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 بهمن 1397

نطق فتح الله معین در شصت و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 2 بهمن 1397

تذکر کوروش محمدی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق کوروش خسروی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق امیر احمد زندآور در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق فریده روشن در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

تذکر شیرین طغیانی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق فتح الله معین در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

تذکر علیرضا نصر اصفهانی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

سه‌شنبه، 25 دی 1397

نطق علیرضا نصر اصفهانی در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

نطق مهدی مقدری در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

نطق کوروش محمدی در شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

يکشنبه، 16 دی 1397

تذکر پور محمد شریعتی نیا در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر شیرین طغیانی در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر امیر احمد زندآور در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

نطق فریده روشن در شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397

تذکر نصیر ملت در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 10 دی 1397