• نام کمیسیون: هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری
  • اعضای کمیسیون: