• نام کمیسیون: فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
  • اعضای کمیسیون: