• پور محمد شریعتی نیا
  • رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان
  • رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان
  • رئيس شورای اسلامی شهرستان اصفهان

  • نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
  • فرماندار شهرستان فریدن (فریدن، بویین و میاندشت و چادگان)