گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/پرسش های متداول/

سوال:چرا اداره ثبت اسناد سند نمی دهد. چند سال پیش یکی از برادرانم توسط ماده 147 سهم الارث خود را جدا و با ماده 147 سند گرفته است . در حال حاضر که بقیه برای گرفتن سند برای سهم خود مراجعه میکنند با در دست داشتن سند قدیمی اداره ثبت میگوید بایستی برای تصویب مجدد این قانون(147) صبر کنید تا به شما سند داده شود . آیا درست است . لطفا راهنمائی فرمائید.

سوال:ماده 2 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ... مصوب 1385 مجلس و تبصره 2 ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون موصوف صدور سندمالکیت و نقل و انتقال اراضی کشاورزی را بصورت مشاعی ( بدون اعمال افراز و تفکیک ) بلامانع اعلام می نماید . تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/12/86 عنوان مینماید درصورتیکه برای مورد معامله سندمالکیت بصورت اراضی کشاورزی – باغ مشجر و یادارای اعیانی صادر شده باشد نیازی به اخذ نظریه اداره جهاد کشاورزی نخواهد بود . هریک از عبارات و اصطلاحات افراز و تفکیک دارای تعاریف حقوقی مشخص و سلسله مراتب اجرائی خاصی جهت وقوع میباشند که النهایه از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک منجر به صدور سندمالکیت ششدانگ با پلاک فرعی جدید از موضوع مورد تفکیک و یا افراز خواهد گردید و درنتیجه خلط موضوع انتقال مشاعی با موارد شامل تفکیک و افراز ماهیتاٌ و ذاتاٌ امکانپذیر نخواهد بود . سئوال : آیا درخصوص نقل و انتقال املاک کشاورزی بصورت مشاعی با اسناد مالکیت مشخص که ضمن سند موضوعه به عبارت اراضی کشاورزی مشخصاٌ اشاره گردیده باشد دفاتر اسناد رسمی ملزم به اخذ استعلام از ادارات جهاد کشاورزی قراردارند و یا با توجه به قانون و آئین نامه اجرائی تسهیل تنظیم اسناد ( تبصره 2 ماده 4 آئین نامه ) نیازی به اخذ استعلام از ادارات جهاد کشاورزی نمیباشد ؟

سوال:خریدسرقفلی واحدتجاری توسط مالک ملک به چه صورت است.آیاابطال سنداجاره دردفترخانه کافی است یابایدسنداجاره به نام مالک زده شود.وباتوجه به اینکه انتقال سرقفلی نیازبه پرداخت مالیات وتسویه بیمه و....دارددرصورت ابطال سنداجاره باحضورصاحب سرقفلی آیامالیاتی به این انقال سرقفلی به مالک تعلق می گیرد.

سوال:ملک مشاعی که دارای سند عادی میباشد و بصورت غیر رسمی بین وراث تقسیم شده است در صورت بروز اختلاف جهت فروش آن چگونه می توان اقدام نمود؟