• علی صالحی
  • سخنگو و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر