• منوچهر مهروی پور
  • رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر