• غلامحسین صادقیان
  • رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر