• مجید نادرالاصلی
  • رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر