• عباس حاج رسولی ها
  • رئیس کمیسون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر