• اصغر برشان
  • دیپلم تجربی از دبیرستان سعدی اصفهان 1351
  • خزانه دار و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان
  • خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان
  • دبیر خانه کارگر استان اصفهان