• فتح الله معین
  • رئیس کمیسیون نظارت, پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان
  • رئیس کمیسیون نظارت، پایش وپیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان

  • رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از سال 1396 تا 1398
  • عضو شورای شهر اصفهان در دوره های سوم تا پنجم
  • استاندار خوزستان
  • استاندار هرمزگان
  • معاون استاندار اصفهان