عضو شورای اسلامی شهر گفت: امیدوارم شاهد اتفاقات خوبی از طرف شهرداری برای نیروی انسانی مدیریت شهری باشیم و قبل از اینکه گلایه های آرام و بحق سرمایه های انسانی به اعتراض، تجمع و تحصن تبدیل و فضای سوء استفاده را برای فرصت طلبان فراهم نماید برنامه ریزی ها و اقدامات لازم در این زمینه صورت پذیرد.

1399-04-29 17:09